Polecaj i wygrywaj – program rekomendacyjny

Polecaj wygrywaj
Jak to działa

Witaj!

Program „Polecaj wygrywaj” jest to propozycja współpracy dla wszystkich, którzy cenią sobie atrakcyjne dochody oraz swobodę działania. Jedynym warunkiem uczestnictwa w programie jest ukończone 18 lat. Zapraszamy do owocnej współpracy!

Cztery kroki do celu! Jak zarabiać w programie „Polecaj wygrywaj”

 • Wypełnij formularz online

  Prześlij dane kontaktowe znajomego, który zainteresowany jest naszymi usługami.

 • Zrelaksuj się przy kawie

  Skontaktujemy się ze znajomym w ustalonym przez Ciebie czasie.

 • Ciesz się dodatkową gotówką

  Po rozmowie z znajomym otrzymasz informacje dotyczące wysokości nagrody!

 • Zadowolenie przede wszystkim

  Wszystkie strony są zwycięzcami! Ty otrzymujesz dodatkową premię, znajomy najtańszy i zarazem najlepszy produkt finansowy a my zadowolenie naszych Klientów!

Ile mogę zarobić?

Maksymalna kwota premii za polecenie jednej osoby to 5000 zł. Jednakże nie ma limitu co do ilości polecanych osób.

Dlaczego warto nas polecać?

Przez świetnie wykwalifikowany zespół, profesjonalizm, szybkość działania, trafność decyzji oraz doświadczenie negocjacyjne otrzymasz z Banku najtańsze pożyczki – kredyty, leasing oraz inne produkty finansowe na rynku. Mobilność działania oraz bezstresowe podejście dają dodatkowe korzyści nie tylko dla Ciebie, ale również dla Twojej Rodziny. Zapraszamy do współpracy. Nasi Eksperci dostępni są dla Ciebie 24/7. Dzięki nam otrzymasz szybką i tanią pożyczkę bez zbędnych formalności.

Jakie produkty polecać?

W ramach programu „Polecaj wygrywaj” można polecać takie produkty jak:

 • kredyt gotówkowy
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt dla firm
 • kredyt pod zastaw
 • pożyczka
 • chwilówka
 • linia kredytowa
 • lokata
 • rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy
 • konto oszczędnościowe
 • ubezpieczenie

Kiedy otrzymam premię za skuteczne polecenie?

Premia / nagroda płatna będzie w 15 dniu roboczym od momentu podpisania przez osobę zainteresowaną umowy. Szczegóły dotyczące sposobu wypłaty premii ustalone będą indywidualnie.

Czy muszę podpisać jakąś umowę?

Nie. Otrzymasz potwierdzenie przesłania każdego polecenia, natomiast zasady programu Polecaj wygrywaj są gwarantem wypłaty premii dla Ciebie.

Zasady programu "Polecaj wygrywaj"

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa tryb i zasady przeprowadzenia ”Programu Polecaj wygrywaj” („Program”).
 • Organizatorem Programu jest Kamil Sosnowski Pośrednictwo Finansowe, NIP: 7561934471, REGON: 360570164 („Organizator”).
 • Program odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicje

 • Produkt – rachunek bankowy, kredyt gotówkowy, pożyczka gotówkowa, linia kredytowa, kredyt hipoteczny, leasing oferowany przez organizatora
 • Osoba Polecająca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • Osoba Polecona – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych
 • Polecenie – przesłanie danych osoby Poleconej przez Polecającego z wykorzystaniem formularza kontaktowego udostępnionego przez Organizatora
 • Skuteczne polecenie – polecenie, które w ciągu 30 dni kalendarzowych sfinalizowane zostanie zawarciem umowy o produkt Organizatora z Osobą Polecaną
 • Premia – jednorazowa nagroda płatna za każde skuteczne polecenie

Uczestnicy promocji

 • Uczestnikami Programu są: Osoba Polecająca i Osoba Polecona.
 • W Programie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora zaangażowani w organizację Programu. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Zasady i przebieg promocji „Polecaj wygrywaj”

 • Program rozpoczyna się od 10 lipca 2016 roku i ustalony zostaje na czas nieokreślony. W sytuacji zamknięcia programu przez Organizatora, ten poinformuje uczestników promocji o fakcie stosownym komunikatem na www.sosnowski24.pl na 7 dni przed faktycznym zamknięciem programu.
 • Momentem przystąpienia do Programu przez Osobę Polecającą oraz Polecaną jest zarejestrowanie przez Organizatora Polecenia z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Organizatora na www.sosnowski24.pl
 • W Programie może wziąć udział Uczestnik, o którym mowa w § 3, który: nie złożył sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, podał numer telefonu komórkowego do kontaktu,
 • Wartość Nagród dla Osób Polecających jest wartością brutto, od której Polecający zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy do odpowiedniego urzędu skarbowego
 • Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu na rachunek bankowy Polecającego. Przelew nagrody nastąpi w 15 dniu roboczym od momentu podpisania przez Organizatora umowy o produkt z Osobą Poleconą. Nagroda będzie płatna pod warunkiem nieodstąpienia od zawartej umowy o produkt przez Osobę Poleconą.
 • Nagroda za każde Polecenie będzie wynosiła 20% wartości uzyskanego wynagrodzenia netto (po potrąceniu podatku dochodowego) Organizatora nie mniej niż 2% wypłaconej kwoty netto produktu kredytowego, jednakże nie więcej niż 5000 zł oraz nie mniej niż 20 zł. Nagroda niższa niż 20 zł nie będzie płatna. Nagrody w programie nie łączą się ani nie podlegają podziałowi.
 • Informację o skutecznym Poleceniu oraz wysokości nagrody Organizator przekaże Osobie Polecającej w ciągu 3 dni roboczych od chwili podpisania z Osobą Polecaną umowy o produkt. Informacja zostanie przekazana w formie wiadomości e-mail na adres podany przez Osobę Polecającą w udostępnionym przez Organizatora formularzu. W odpowiedzi na e-mail Osoba Polecająca zobowiązana jest podać: i. numer rachunku bankowego do wypłaty nagrody, ii. informację czy zgadza się z wysokością naliczonej prowizji. W przypadku braku informacji zwrotnej Organizator wstrzyma się z wypłatą nagrody do momentu wskazania przez Osobę Polecającą informacji niezbędnych do wypłaty nagrody.

Uczestnik może złożyć reklamację:

 • Uczestnik może złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją na adres: Kamil Sosnowski Pośrednictwo Finansowe, ul. Mała 5/1, 47-100 Szymiszów.
 • Organizator posiada 14 dni roboczych od momentu doręczenia reklamacji na ustosunkowanie się do niej.

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu o każdym czasie bez podania przyczyny. O fakcie zmiany regulaminu Organizator poinformuje uczestników programu odpowiednim komunikatem na www.sosnowski24.pl
 • Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie programu oraz jego realizację.
 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Poleć znajomego!

Formularz kontaktowy programu „Polecaj wygrywaj” 

[]
1 Step 1
Polecający
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Zainteresowany
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Dzień / godzina kontaktu
Previous
Next
powered by FormCraft
Polecamy

Dodaj Komentarz