Koszty kredytu a wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu a stanowisko UOKiK oraz Rzecznika Finansowego

Zawierając umowę kredytu niejednokrotnie ponosimy bardzo wysokie koszty związane z opłatami przygotowawczymi, prowizjami itd. – jest to standardowa praktyka instytucji finansowych, które za pewnik przyjęły, iż koszty te nie podlegają zwrotowi. W konsekwencji już od pierwszego dnia kredytowania instytucje posiadały swoistą „gwarancję zysku”, gdyż nawet wcześniejsza spłata kredytu pozostawała bez większego znaczenie w kontekście dochodowości produktu. Wspólne stanowisko UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, które zaprezentowaliśmy poniżej, zupełnie przeczy przyjętym praktykom, gdyż w ich ocenie wszelkie koszty związane z kredytowaniem powinny być proporcjonalne obniżone do rzeczywistego czasu kredytowania. Wówczas wcześniejsza spłata kredytu oznacza zwrot części wszelkich poniesionych kosztów kredytowania.

Czy w przypadku wcześniejszej spłaty wszystkie koszty kredytu konsumenckiego ulegają proporcjonalnemu obniżeniu? Aby rozwiać wątpliwości konsumentów i innych uczestników rynku finansowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy przedstawiają wspólne stanowisko:

Od początku działalności, czyli od 11 października 2015 r. do końca kwietnia 2016 r., do Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad 500 skarg dotyczących kredytów konsumenckich. W tym około 100 dotyczyło właśnie nieodpowiedniego rozliczenia kosztów w związku z wcześniejszą spłatą. Przy czym dominują problemy związane ze zwrotem składek za ubezpieczenie. Również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały w sprawie rozbieżnych interpretacji przepisów w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu.

 – Klienci, którzy przed terminem spłacili kredyt konsumencki skarżą się do nas, że nie dostają proporcjonalnego zwrotu kosztów początkowych np. opłat administracyjnych, prowizji czy składek na ubezpieczenie. Naszym zdaniem to zła praktyka naruszająca przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Ponieważ tego typu skargi powtarzają się, wspólnie z Prezesem UOKiK postanowiliśmy zająć wyraźne stanowisko – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Koszty tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu

Z doświadczenia obu instytucji wynika, że zwykle kredytodawcy nie wymagają zapłaty odsetek za niewykorzystany okres kredytu od konsumentów, którzy spłacają pożyczkę przed terminem. Niestety, równie często nie obniżają ani nie zwracają pobranych wcześniej różnego rodzaju kosztów za jednorazowe czynności lub usługi (np. opłat przygotowawczych, administracyjnych).

– Uważamy, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Oczywiście, zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot nie powinien też zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę – mówi Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przykładowo, jeśli koszty początkowe (opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia) związane z rocznym kredytem wyniosły 1200 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać z powrotem 600 zł.

Interpretacja Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego:

Art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że:

– w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.

– redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Poniżej przypominamy kluczowe dla powyższej interpretacji przepisy ustawy o kredycie konsumenckim:

Art. 5. Pkt 6 Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

– odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz

– koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;

Art. 48. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Art. 49 ust.

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Wspólne stanowisko Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego dostępne jest do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl

Wcześniejsza spłata kredytu – to jeszcze niższe koszty kredytowania?!

Bardzo wiele instytucji finansowych rozliczając zamykany wcześniej kredyt, całkowicie pomija zapłacone przez klienta koszty udzielenia kredytu w postaci opłat przygotowawczych, prowizji, uwzględniając w obliczeniach wyłącznie zapłacone umowne odsetki. Jeżeli spłaciłeś wcześniej kredyt a przy okazji jego udzielania poniosłeś dodatkowe koszty to koniecznie sprawdź, czy instytucji finansowa powinna zwrócić Tobie część gotówki. Poniżej prezentujemy wzór, który ułatwi Tobie obliczenia wraz z przykładem:

Kwota do zwrotu = k – k/D*O

k – koszty udzielenia kredytu

D – okres kredytowania w dniach

O – okres przez jaki spłacaliśmy kredyt w dniach

Przykład:

Pani Zosia pobrała 10 kwietnia 2015 r. kredyt w banku na kwotę 5000 zł z prowizją 20% (tj. 1000 zł), dlatego na rękę otrzymała 4000 zł. Kredyt udzielony został na 2 lata, do 10 kwietnia 2017 r. Z czasem okazało się, iż Pani Zosia zamknęła wcześniej kredyt, którego zamknięcie nastąpiło 15 stycznia 2016 r. 

Ponieważ Pani Zosia spłaciła wcześniej kredyt może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w wysokości:

k – koszty udzielenia kredytu = 1000 zł

D – okres kredytowania w dniach = 731 dni

O – okres przez jaki spłacaliśmy kredyt w dniach = 280 dni

Kwota do zwrotu = 1000 – 1000/731*280 = 619,96 zł

Polecamy

Dodaj Komentarz